Site Overlay

ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ติดต่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทร.0 2222 8835 
โทรสาร:0 2225 8262

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม            ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร              กรุงเทพ 10200.

โทร    0  2225  8262          

    Scroll Up
    Translate »