Site Overlay

การประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ

ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ

กิจกรรมการประกวดงานออกแบบinfographic สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยการน้อมนำ
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มาสร้างสรรค์ สืบสาน ต่อยอด ในรูปแบบโครงการในลักษณะการประกวดงานด้านศิลปะ
เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ แก่เยาวชนและประชาชน อันเป็นผลงานที่แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์

พิธีมอบรางวัล

พิธีการตัดสินผลงาน

การตัดสินผลงาน โครงการการประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ ในวันที่ 15 สิงหาคม 64 ณ Pier Lab โครงการท่ามหาราช ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ดังนั้นในการจัดพิธีการตัดสินผลงานในครั้งนี้ จึงขออนุญาตคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แบ่งกลุ่มการตัดสินผลงาน ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยจะแบ่งออกเป็นดังนี้ คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาหัวข้อด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน และ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติส่งคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมการตัดสิน ได้แก่

นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (เกษียณ)

รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และศิลปินนักออกแบบ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไล้

นายไพโรจน์ ธีรประภา

ศิลปินนักออกแบบกราฟิกชื่อดัง และได้รับรางวัล(ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557)รางวัลนักออกแบบไทย (Designer of the Year Award) ปี 2017 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หมวด Honor Award สาขา Graphic Design

นายจักรพันธ์ สุวรรณพานิชย์

อาจารย์พิเศษ สอนด้าน Design ที่ ABAC, มหิดล ,NIDA,Sasin, จุฬา, ม.น, ราชภัฏธนบุรี และเป็นศิลปินนักออกแบบ ดำเนินงานโครงการคราฟท์ งานออกแบบ ชื่อว่า โครงการแพร่ รีไวเวิล มาอย่างต่อเนื่อง

ทางผู้จัดงานได้เตรียมห้องประชุม2 ห้องแยกคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และทางผู้จัดงานเมื่อรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยจะเรียงคะแนน 10 ลำดับ และใช้ google meet ในการสื่อสารข้ามห้องร่วมกันตัดสินผลการประกวด

ผลการประกวดออกแบบ inforgraphic

ผลการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ

ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ

กิจกรรมการประกวดงานออกแบบinfographic สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยการน้อมนำ
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มาสร้างสรรค์ สืบสาน ต่อยอด ในรูปแบบโครงการในลักษณะการประกวดงานด้านศิลปะ
เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ แก่เยาวชนและประชาชน อันเป็นผลงานที่แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์

พิธีการตัดสินผลงาน

การตัดสินผลงาน โครงการการประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ ในวันที่ 15 สิงหาคม 64 ณ Pier Lab โครงการท่ามหาราช ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing ดังนั้นในการจัดพิธีการตัดสินผลงานในครั้งนี้ จึงขออนุญาตคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แบ่งกลุ่มการตัดสินผลงาน ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยจะแบ่งออกเป็นดังนี้ คณะกรรมการผู้ทรงเกียรติจากภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้พิจารณาหัวข้อด้านเนื้อหา จำนวน 3 ท่าน และ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติส่งคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมการตัดสิน ได้แก่

นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์

คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (เกษียณ)

รองศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และศิลปินนักออกแบบ ผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไล้

นายไพโรจน์ ธีรประภา

ศิลปินนักออกแบบกราฟิกชื่อดัง และได้รับรางวัล(ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ ปี 2557)รางวัลนักออกแบบไทย (Designer of the Year Award) ปี 2017 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หมวด Honor Award สาขา Graphic Design

นายจักรพันธ์ สุวรรณพานิชย์

อาจารย์พิเศษ สอนด้าน Design ที่ ABAC, มหิดล ,NIDA,Sasin, จุฬา, ม.น, ราชภัฏธนบุรี และเป็นศิลปินนักออกแบบ ดำเนินงานโครงการคราฟท์ งานออกแบบ ชื่อว่า โครงการแพร่ รีไวเวิล มาอย่างต่อเนื่อง

ทางผู้จัดงานได้เตรียมห้องประชุม2 ห้องแยกคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และทางผู้จัดงานเมื่อรวมคะแนนเป็นที่เรียบร้อยจะเรียงคะแนน 10 ลำดับ และใช้ google meet ในการสื่อสารข้ามห้องร่วมกันตัดสินผลการประกวด

ผลการประกวดออกแบบ inforgraphic

ผลการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ

7009 “โครงการจิตอาสา”
เด็กหญิง พิมมาดา ช่างทุ่งใหญ่

รางวัลชมเชย

7007 โครงการจิตอาสาพัฒนาตามแนว
พระราชดำริ
เด็กหญิงสุชาวดี พันธ์ด้วง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

7010 ๑๐ กลุ่มงานจิตอาสา
เด็กหญิง ปภัสรา สิงหเดช

รางวัลชมเชย

7006 โครงการจิตอาสาตามศาสตร์ของพระราชา ในการอนุรักษ์ป่าไม้
เด็กหญิงบรรฑิตา หนูเล็ก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

7016 จิตอาสาพระราชทานจากในหลวงร.10
เด็กหญิง ลักษิกา เผือกผล

ผลการตัดสินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

8059 การบริหารจัดการน้ำ 5 ระดับ 6 หลักการ สร้างการบริหารน้ำที่ยั่งยืน
นางสาวศิริพร แซ่เติ๋น

รางวัลชมเชย

8028 สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการแก้มลิงตามพระราชดําริ
นางสาวเขมจิรา ประภาตนันท์

รางวัลพิเศษ

8010 การบริหารจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ
นาย ธนภูมิ ครบส่วน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

8035 จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำร.9-ร.10
นายชนะชัย โลหะทรัพย์ทวี

รางวัลชมเชย

8025 การบริหารจัดการน้ํา
นางสาวตระการตา ปะลาวัน

รางวัลพิเศษ

8033 การบริหารจัดการน้ําตามแนว พระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9
นาย ภคพล จันทร์ชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

8070 สายน้ําแห่งพระราชหฤทัยสู่หัวใจจิตอาสา
นางสาว วิไลวรรณ บัวนวล

ผลการตัดสินระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

9041 อนุรักษ์น้ํารักษาสิ่งแวดล้อม บําบัดน้ําเสียด้วย"ผักตบชวา"ฯ
นางสาวกนกพร พลอยสวัสดิ์

รางวัลชมเชย

9025 HUG ฮักโลก
นางสาวเปรมมิกา บุญแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

9036 สืบสาน รักษา และต่อยอด
นายบัญญพนธ์ โตนดแก้ว

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย 9010 Love The World Together
นางสาว ซู

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

9045 บ้านเมืองจะผ่านวิกฤต ด้วยหัวใจจิตอาสา
นายณรงค์พจน์ ปิ่นสกุล

ผลการตัดสินระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ

1024 โครงการพระราชดําริ เหนือ จรดใต้ ขจัดทุกข์ชาวประชาฯ
นายวราพล สุริยา

รางวัลชมเชย

1034 ความสุขพระราชทาน เพื่อความยั่งยืนของคนไทย
นายปิติ คําพูล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

1023 สุขใจไทยทั่วหล้า ภายใต้ร่มพระบารมี
นายวีรภัทร สุธีรางกูร

รางวัลชมเชย

1030 สุขใจไทยทั่วหล้า เราทําความดี ด้วยหัวใจ
นางสาวณัฏฐ์ปภาอร สุขเสงี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1044 พรแห่งน้ําพระพุทธมนต์ ที่เปี่ยมล้นด้วยน้ําพระราชหฤทัย
นายวีระพงษ์ อมรสิน
Scroll Up
Translate »