Site Overlay

ความเป็นมาของแอพพลิเคชั่นโครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ

เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานได้จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมุ่งการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้มีการดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศาลาว่าการกลาโหมเพื่อสนับสนุนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในห้วงที่ผ่านมา ที่สำคัญได้แก่ การขุดลอกคลองคูเมืองเดิม และคลองหลอดให้เป็นคลองที่มีความใสสะอาด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ ให้เหมาะสมสวยงาม รวมทั้งการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน และการดำเนินการต่อบุคคลเร่ร่อนที่ลักลอบมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน ดังนั้นในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ทางกระทรวงกลาโหมเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการให้ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการ คูคลองเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ ตามความสอดคล้องยุทธศาสตร์นโยบายของทางรัฐบาล ที่ให้ความมุ่งเน้นเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวในชุมชน แหล่งการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และให้ความสำคัญกับการศึกษา ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ทางคณะกรรมการในส่วนของการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และการจัดทำข้อมูลชุมชน แผนผัง อาคาร ข้อมูลการค้าการประกอบการของชุมชน แหล่งเสื่อมโทรม จะดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านทางสื่อสมัยใหม่ (แอพพลิเคชั่น) ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสถานการณ์ และเข้าถึงแหล่งชุมชน ร้านค้าผู้ประกอบการ รวมถึงนักท่องเที่ยวในวงกว้าง

แอพพลิเคชั่น KHU KLONG MUANG DOEM GLORIFY

โครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ

แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บริเวณคูคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองผดุงกรุงเกษม คลองโอ่งอ่าง ในทัศนียภาพใหม่ หลังจากการปรับปรุงคูคลอง ภายใต้โครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิม เพื่อทำให้กลายเป็นสถานที่ดึงดูดการท่องเที่ยวไทย ซึ่งภายในแอพพลิเคชั่น ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในชุมชน โดยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการลงโปรโมทร้านค้า โรงแรมของตนเอง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยน สร้างโปรโมชั่น ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการนำร่องแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

สนุกกับการท่องเที่ยวรอบคูคลองเมืองเดิมกับเพื่อนร่วมทางอย่าง “แอพพลิเคชั่น”
กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยใช้แอพพลิเคชั่นเป็นตัวช่วยในการท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยแอพพลิเคชั่น จะทำหน้าที่ 3 ด้าน ได้แก่
เป็น “กูรู” ที่รอบรู้ศิลปะและวัติศาสตร์
โดยแอพพลิเคชั่นจะมีข้อมูล การแนะนำสถานที่ ประวัติศาสตร์ พร้อมแผนที่ ที่สามารถพาคุณไปเรียนรู้ด้วยกัน อีกทั้ง เบอร์ติดต่อเผื่ออยากทราบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
เป็น“กุ๊ก” ที่ช่วยหาร้านอันแสนอร่อยใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว โดยแอพพลิเคชั่นเป็นแหล่งรวมข้อมูลร้านอาหาร เมนูอาหารที่ห้ามพลาด ราคาแสนประทับใจในย่านริมคลองคูเมืองเดิม พร้อมแผนที่ที่สามารถพาคุณไปกินด้วยกัน อีกทั้งเบอร์ติดต่อเผื่ออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม
เป็น"ไกด์” ที่ช่วยหาสถานที่พักผ่อนย่อนใจ โดยแอพลิเคชั่นเป็นแหล่งรวมข้อมูลโรงแรม ราคาแสนประทับใจในย่านริมคลองคูเมืองเดิม พร้อมแผนที่ที่สามารถพาคุณไปกินด้วยกัน อีกทั้งเบอร์ติดต่อเผื่ออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเมื่อสนุกกับการท่องเที่ยวตามแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณรอบคลองคูเมืองเดิมแล้ว ความพิเศษอีกหนึ่งอย่าง คือ แอพพลิเคชั่น ทำหน้าที่เป็น “สมุดบันทึกและเป็นสมุดสะสมแต้มการท่องเที่ยว” ของคุณ เพื่อรับโปรโมชั่น รางวัลต่างๆ เพื่อทำให้การท่องเที่ยวของคุณมี
เป้าหมาย และสนุกเพิ่มขึ้นกว่าเดิม รวมถึงช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เที่ยววิถีชีวิตของคนในชุมชน เที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

Scroll Up
Translate »