Site Overlay

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และพนักงานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การประกวด Infographic Design

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสถาบันพระมหากษัตริย์

INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2022

หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย”

๒๐๒๒

ความเป็นมา
ของโครงการ

พิธีการ
การตัดสินผลงาน

ผลงาน
ที่ได้รับรางวัล

พิธีการ
มอบรางวัล

ความเป็นมาของโครงการ

INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2022

ในปี 2564 ทางสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดโครงการประกวด ออกแบบอินโฟกราฟิก เพื่อเป็นสื่อปลูกจิตสำนึก สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ สนับสนุนการสร้างทักษะในการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ซึ่งได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการ ขยายเครือข่ายได้เกินกว่าเป้าหมายอีกทั้งยังเป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน ข้าราชการร่วมแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์ โดยการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสร้างสรรค์ต่อยอด สืบสาน พระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสืบไป

โดยในปี 2565 ทางหน่วยงานได้มองเห็นว่าเป็นโครงการที่สามารถนำมาพัฒนาต่อได้ สามารถสร้าง เครือข่าย สร้างความรู้ ความเข้าใจ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงนำมาต่อยอดการประกวดในครั้งนี้ทาง โครงการจัดขึ้นเพื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่ทางโครงการได้จัดตั้งขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมา ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวด Infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความ จงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีพ.ศ.2565 การจัดทำโครงการนี้เราจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้วปีนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา และเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณผ่านผลงาน Infographic Design รวมถึงจัดขึ้นเพื่อเยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันสร้างสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และองค์กรของเรามีความประสงค์ที่อยากจะสนับสนุน การสร้างสื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบสื่อ โปสเตอร์อินโฟกราฟิกในการชิงเงินรางวัลรวม 263,000 บาท และร่วมแสดงความจงรักภักดีการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชนจากการน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มาสร้างสรรค์เป็นโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่แสดงถึงการนำพระราชดำรัสมา สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานสืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบในพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการศึกษาและค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม
5. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกันและเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
6. เพื่อให้เป็นภาพจำของประชาชนได้ประจักษ์ว่า สป. และ กห. เป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญที่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และสถาบันพระมหากษัตริย์
7. เพื่อได้เห็นมุมมองต่าง ๆ จากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หัวข้อกิจกรรมประกวด
โครงการประกวด Infographic Design

ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์

หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย”

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 263,000 บาท
พร้อมโล่และเกียรติบัตร

แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ระดับ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หัวข้อ “พระราชกรณียกิจในดวงใจของข้าพเจ้า”

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวข้อ “บรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร์
ภายใต้พระราชกรณียกิจ”

รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับอุดมศึกษา

หัวข้อ “ดั่งน้ำทิพย์ ชโลมใจ
พระราชกรณียกิจ บรรเทาวิกฤตการณ์โควิด – 19”

รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 4,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับประชาชนทั่วไป

หัวข้อ “๗๐ พรรษาปวงประชาสุขใจใต้ร่มพระบารมี”

รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์
หัวข้อ “สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย”

ส่งผลงาน

อบรมชี้แจ้งรายละเอียดการสร้างสรรค์เกณฑ์การตัดสินผลงานเข้าข่ายผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านวิดีทัศน์

พิธีการตัดสินผลงาน

พิธีมอบรางวัล

วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565

ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

วันที่ 3 กันยายน 2565

วันที่ 10 กันยายน 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.รับสมัครโดยแยกประเภทของผู้สมัครตามอายุและสังกัด ดังนี้ ประเภทระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา และ ระดับประชาชนทั่วไป

2.ผู้สมัครมีสัญชาติไทยเท่านั้น

3.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ออกแบบและสร้างผลงานด้วยตนเองหากผลงานท่านได้รับรางวัลและทราบภายหลังในการ ให้บุคคลอื่นออกแบบให้ทางโครงการจะยึดรางวัลผลงานที่ได้รางวัล

4.หากอายุไม่เกิน 15 ปี ทางผู้ปกครองยินยอมอนุญาตให้ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด Infographic Design ได้

กติกาการประกวด

1.ส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดและส่งไม่เกินท่านละ 2 ผลงาน

ผู้สมัครสามารถเลือกหัวข้อตามระดับชั้นของหัวข้อที่กำหนดซึ่งผู้สมัครแต่ละท่านประกวดได้ เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยในแต่ละหัวข้อผู้สมัครสามารถส่งผลงานไม่เกินท่านละ 2 ผลงาน

2.ห้ามผิดลิขสิทธ์

ห้ามผู้เข้าประกวดลอกเลียน ดัดแปลง ผลงานออกแบบ Infographic Design ผู้สมัครต้องออกแบบ ด้วยการสร้างสรรค์ของตนเองเท่านั้น หากนำภาพมาตัดต่อดัดแปลงต้องเป็นภาพที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากทราบท่านได้รางวัลและละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลังทางโครงการขอยึดรางวัลที่ท่านได้รับ

3.ผลงานต้องมีเนื้อหาในเชิงบวก

ผลงานทุกชิ้นต้องถ่ายทอดความดีงาม ความรู้และเรื่องราวในเชิงบวก เรื่องราวของแรงบันดาลใจที่ นำเสนอผ่านผลงานออกแบบต้องแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่ถูกต้อง

การสมัครและการส่งผลงาน Infographics

มีขั้นตอนดังนี้
1.กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครผ่านช่องทางระบบออนไลน์
2.ผลงานไฟล์ที่ส่งต้องมีขนาด A3 เท่านั้นโดยผู้ที่ส่งจะต้องส่งเป็นไฟล์ทั้งหมด ในตระกูลไฟล์ JPEGและไฟล์ PDF ต่อ 1 ผลงาน
3.สำเนาใบประชาชน
4.สามารถคลิกสมัครได้ที่ www.heartphranakhon.com

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

1. ขนาดของภาพ Infographic เท่ากับขนาดของกระดาษ A3
2. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในภาพ infographic เช่น เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(www.mod.go.th)
4. สร้างชิ้นงานโดยไม่จำกัดเทคนิค
5. ขึ้นงานต้องเกิดจากความคิดของผู้ส่งผลงาน โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น ในกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
6. ภาพ Infographic ที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสามารถเลือกผลงานประกวดเพื่อจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในเอกสาร สิ่งพิมพ์รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท

ปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม 2565
เวลา 24.00 น.

คลิกปุ่มสีเหลืองด้านบนเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด

การตัดสินภาพ Infographic

การตัดสินผลงานมีขึ้นในวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงกลาโหมโดยทั้งนี้ทางโครงการประกวด infographic Design สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบและตัวแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทางกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการให้เกียรติส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นคณะกรรมการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อความยุติธรรม เเละให้ผลงานที่ได้รับรางวัลมีคุณภาพเพื่อเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์และดีงามรวมถึงเป็นการคัดสรรสื่อที่ดีเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยสืบไป ทั้งนี้ขอแนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทางโครงการจัดทำวีดิทัศน์เหตุผลของผลงานที่ ได้รับรางวัลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการตัดสินการประกวดเพื่อให้ผู้สมัครได้รับทราบเพื่อแสดงความ โปร่งใสและความยุติธรรมในการตัดสิน เกณฑ์การตัดสินแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

รอบการคัดเลือกผลงานออกแบบรอบที่ 1

1. รอบการคัดเลือกผลงานออกแบบรอบที่ 1
โดยรอบคัดเลือกทางบริษัทนำภาพผลงานของแต่ละระดับได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชน โดยการนำภาพ ผลงานขึ้นฉ่ายผ่านหน้าจอโปรเจกเตอร์ห้องประชุม และให้กรรมการยกป้ายให้ผลงาน ออกแบบผ่านเกณฑ์เกิน 3 ท่าน ผลงานชิ้นนั้นจะเข้ารอบการตัดสินในลำดับต่อไป ส่วน ผลงานที่ถูกยกป้ายให้ผ่านไม่ถึง 3 ท่าน จะไม่ผ่านเข้ารอบ

รอบการคัดเลือกผลงานออกแบบรอบที่ 2

2. รอบการคัดเลือกผลงานออกแบบรอบที่ 2
รอบนี้จะเป็นการให้คะแนนผลงานที่ผ่านการเข้ารอบโดยจะมีทีมงานนำผลงาน ทั้งหมดของแต่ละระดับชั้นเข้าไปในห้องและจะเรียงภาพผลงานครั้งละ 5 ภาพ ในการให้ คะแนนตามหลักเกณฑ์ของกรรมการแต่ละท่านเมื่อให้คะแนนครบในแต่ละระดับทีมงานจะ เก็บใบคะแนนของทุกท่านเข้าไปคำนวณคะแนนและจัดลำดับรางวัลเมื่อตัดสินเสร็จสิ้นจะ ประกาศผลให้คณะกรรมการรับทราบและขอเรียนเชิญคณะกรรมการถ่ายวีดิทัศน์กล่าว เกี่ยวกับการให้คะแนนของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ระดับชั้นโดยทางทีมงานจะ จัดการเชิญคณะกรรมการทุกท่านให้สัมภาษณ์ไม่เกิน 5 นาที

เกณฑ์การตัดสิน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อละ 25 คะแนน
1.ความถูกต้องของข้อมูล 25 คะแนน
2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อความและรูปภาพ 25 คะแนน
3.ความสวยงามของผลงานออกแบบ 25 คะแนน
4.ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ 2 ชิ้นงานแต่ผู้สมัครเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียง 1 รางวัลโดยจะคัดเลือกรางวัลที่ดีที่สุดของผู้สมัคร

วิดีทัศน์เกณฑ์การตัดสินจากตัวแทนคณะกรรมการ
โดย อาจารย์ ศิริวัฒน์ แสนเสริม

สามารถพิมพ์เอกสารรายละเอียดการสมัคร (ดาวโหลดได้ที่ปุ่มด้านล่าง)

พิธีการตัดสินการประกวด INFOGRAPHIC DESIGN

ในวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงกลาโหม

วิดิทัศน์ผู้แทนคณะกรรมการชี้แจงการตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัล

ประกาศผลงาน INFOGRAPHIC DESIGNที่ได้รับรางวัล

ผลการตัดสิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “พระราชกรณียกิจในดวงใจของข้าพเจ้า”

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

เด็กหญิงสุขรดา แจ้งวิโรจน์กุล

เด็กชายวีรภัทร อยู่อ่ำ

เด็กชายฆนากร บุญลอย

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงพรพิมล โลมจันทร์

เด็กหญิง ธัญจิรา สวัสด์โภชา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “บรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร์ ภายใต้พระราชกรณียกิจ”

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายพีรณัฐ อนันต์ธีรทัต

นางสาวภิญญาพัชญ์ พงษ์ผ่องศรี

นางสาวศิวพร พรมแย้มใหญ่

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

นางสาวณัฐเนตร เชิดชู

นางสาวอภิชญา อาทิตย์

ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “ดั่งน้ำทิพย์ ชโลมใจพระราชกรณียกิจ บรรเทาวิกฤตการณ์โควิด – 19”

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายวัชรกาญจน์ ชินวงษ์พรม

นายอดิเทพ ม่วงมันดี

นางสาวศิริพร แซ่เติ๋น

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

นายไชยพัฒน์ รัตนบุตร

นางสาวสกุลกาญจน์ ประสาทสิทธิ์

ระดับประชาชนทั่วไป หัวข้อ “๗๐ พรรษาปวงประชาสุขใจใต้ร่มพระบารมี”

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายวีระพงษ์ อมรสิน

นางสาวศิรินภา เตียงเกตุ

นายจาตุรงค์ สีคันธร

รางวัลชมเชย

รางวัลชมเชย

นายอนุสรณ์ แพงสาย

นางสาวณัฏฐ์ปภาอร สุขเสงี่ยม

วิดิทัศน์พิธีมอบรางวัลและผู้ได้รับรางวัลกล่าวชี้แจ้ง
ความคิดสร้างสรรค์และกล่าวขอบคุณโครงการฯ

พิธีมอบรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พิธีมอบรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.และเทียบเท่า

พิธีมอบรางวัล ระดับอุดมศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า

พิธีมอบรางวัล ระดับประชาชน

Scroll Up
Translate »