Site Overlay
กิจกรรมการประกวดงานออกแบบinfographic สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยการน้อมนำ
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มาสร้างสรรค์ สืบสาน ต่อยอด ในรูปแบบโครงการในลักษณะการประกวดงานด้านศิลปะ
เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ แก่เยาวชนและประชาชน อันเป็นผลงานที่แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์

ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัล

เลื่อนสไลด์ หรือกดปุ่มสีดำใต้ภาพ เพื่อดูรูปภาพและแนวคิดของผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทั้งหมด หรือกดรูปภาพเพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น

พิธีมอบรางวัล

พิธีการมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าประกวด ทางกองประกวดได้ทำการจัดส่งโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์
ในส่วนของเงินรางวัลใช้รูปแบบในการโอนเงิน อีกทั้งยังได้จัดทำวีดีทัศน์แสดงแนวคิดและความรู้สึกของผู้ได้รับรางวัล ซึ่งแสดงผ่านทางเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมในการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Email ที่ใช้ในการสมัคร
Scroll Up
Translate »