Site Overlay

การประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ

ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ

กิจกรรมการประกวดงานออกแบบinfographic สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ โดยการน้อมนำ
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชปณิธานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย มาสร้างสรรค์ สืบสาน ต่อยอด ในรูปแบบโครงการในลักษณะการประกวดงานด้านศิลปะ
เพื่อสนับสนุนการสร้างทักษะการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ แก่เยาวชนและประชาชน อันเป็นผลงานที่แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันมหากษัตริย์
ประกาศผล

ประกาศผลการประกวดออกแบบ inforgraphic !!!

ประกาศรายชื่อผู้ประกวด
ตรวจสอบรายชื่อผู้เช้าประกวด โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
กิจกรรมการประกวดงานออกแบบ infographic Design ฯ แบ่งการประกวดเป็นระดับและหัวข้อ ดังนี้
หัวข้อ โครงการจิตอาสา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวข้อ การรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า
หัวข้อ สุขใจไทยทั่วหล้า ภายใต้ร่มพระบารมี สำหรับประชาชนทั่วไป

ชิงเงินรวมมูลค่า 505,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

****ผู้เข้าประกวด รวมถึงคณาจารย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่าน ****

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการประกวดออกแบบ infographic ฯ โดยสมัครประกวดตามขั้นตอนดังนี้

โดยส่งไฟล์ผลงานโปสเตอร์อินโฟกราฟฟิก ขนาด A3 (29.7 x 42.0 cm)

ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น

ส่งผลงานได้ในวันที่ 15 มิถุนายน-15กรกฎาคม2564

ประกาศเลื่อน การประกาศผลวันที่ 25 กรกฎาคม2564 ขอเลื่อนการประกาศผลในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทางกองประกวดไม่สามารถจัดกิจกรรมการตัดสินผลงานได้จึงขอเลื่อนประกาศผลการตัดสินรางวัลวันที่

ประกาศผล 20 สิงหาคม 2564
(ประกาศผลทางเว็บไซต์
www.heartphranakhon.com)

เลื่อนพิธีมอบรางวัล 30 กรกฎาคม 2564
เลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ไม่สามารถจัดงานได้จึงขอเลื่อนพิธีการรับรางวัลวันที่

พิธีมอบรางวัล 28 สิงหาคม 2564

ขั้นตอนการสมัคร
และส่งผลงานเข้าประกวด

Scroll Up
Translate »