Site Overlay

ป้อมปรากาฬ

ณ คลองคูเมืองเดิม

สัมผัสกับเสน่ห์ป้อมปรากาฬ ที่ทำให้ย้อนรำลึกถึงการก่อตั้งนระนคร

มาถ่ายรูปกับป้อมปรากาฬ ​

ณ คลองคูเมืองเดิม

กำแพงเมืองพระนครสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ โดยนำอิฐที่จากกำแพงกรุงศรีอยุธยามาสร้างรวมความยาวทั้งหมดประมาณ ๗ กิโลเมตร ครอบคลุมเขตเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ มีประตูใหญ่ ๑๖ ประตู ประตูเล็กหรือช่องกุด ๔๗ ประตู และมีป้อมปราการ ๑๔ ป้อมกำแพงและประตูพระนครของกรุงเทพมหานครฯ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ปัจจุบันหลงเหลืออยู่ ๒ แห่ง ก็คือ ป้อมพระสุเมรุบริเวณกำแพงเมืองและประตูเมืองด้านทิศเหนือและบริเวณป้อมมหากาฬ ส่วนกำแพงเมืองทางด้านป้อมมหากาฬนั้น ได้ถูกรื้อถอนออกเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างถนนและที่อยู่อาศัยจะเหลือให้เห็นเพียงระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร ติดต่อกับตัวป้อมมหากาฬ ด้านหลังกำแพงมีชุมชนแออัดอาศัยอยู่ ในปัจจุบันมีแผนการพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งอาจจะต้องย้ายชุมชนหรืออาจจะแบ่งกลุ่มให้ชาวชุมชนเป็นผู้ดูแล

ระบบป้อมปราการ หรือ ป้อมปราการ คือสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์หรือตึกที่ออกแบบเพื่อการป้องกันตนเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ป้อมปรากาฬในบริเวณ คูคลองเมืองเดิม

1.ป้อมผีเสื้อ

(ปัจจุบันอยู่ปากคลองคูเมืองเดิมด้านใต้ ฝั่งปากคลองตลาด)

2.ป้อมมหาฤกษ์

(ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงเรียนราชินี อยู่ฝั่งตรงข้ามกับป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งอยู่ฝั่งธนบุรี)

3. ป้อมมหายักษ์

(อยู่บริเวณท่าเตียน แถวๆตึกกรมการค้าภายในเก่า)

4. ป้อมพระจันทร์

(อยู่บริเวณท่าเตียน แถวๆตึกกรมการค้าภายในเก่า)
Scroll Up
Translate »