Site Overlay

เที่ยวคลองคูเมืองเดิม

มาสัมผัสกับความสวยงามทางศิลปะและวัฒนธรรมกับทัศนียภาพใหม่รอบคูคลองเมืองเดิม
หลังจากได้มีปรับปรุง และพัฒนา ในโครงการรักษ์คูคลองเมืองเดิมเฉลิมพระเกียรติ
สถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ อันพิสมัย
ป้อมปราการ สง่างาม
สะพาน สะท้อนความงามในอดีต
สถาปัตยกรรม ทรงคุณค่า
คลองคูเมืองเดิม เป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นใน (ชั้นแรก) ของเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นคูเมืองที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดเป็นคูเมืองด้านตะวันออกของกรุงธนบุรี หลังการปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงย้ายราชธานีไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคูเมืองขึ้นใหม่ ส่วนคลองคูเมืองเดิมได้กลายสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพระนครแทนปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่ดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทย พิพิธภัณฑ์ที่สะสมเรื่องราวอันน่าสนใจตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถย้อนความหลังกับประวัติของป้อมปราการ ที่ตั้งสง่ารอบคูคลองอันสะอาด สวยงาม โดยรอบคูคลองเมืองเดิม มีสะพานอันงดงาม ซึ่งแฝงด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และมีความหมาย นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมของอาคาร สถานที่รอบริมคลอง สวยงามตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว อย่างแน่นอน

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

มาสัมผัสกับ 10 สถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลองเมืองเดิม ทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามตระการตา ซึ่งมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมาย แฝงอยู่ในสถานที่รอบคลองคูเมืองเดิม สถานที่ท่องเที่ยวรอบคลองคูเมืองเดิม ได้แก่ วัดพระแก้ว สร้างพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งอยู่ในช่วงเลาเดียวกันกับ การขุดคลองคูเมืองเดิมอีกด้วย วัดโพธิ์ วัดประจำรัชกาลที่ 1 และเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศ ศาลเจ้าพ่อเสือ ที่ถูกสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 สวนสราญรมย์ เป็นสวนสาธารณะ อยู่ตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวัง มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ร่วมสมัย หอศิลป์เจ้าเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ การจัดแสดงปืนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ หน้ากระทรวงกลาโหม ปากคลองตลาด เป็นย่านการค้าดอกไม้ขนาดใหญ่ ในเขตพระนคร ท่าเตียนร้านอาหารและร้านกาแฟที่อยู่ในอาคารสุดแบบนีโอคลาสสิก และชมวิวริมน้ำ รับลมเย็นได้จากท่าเรือยอดพิมาน

พิพิธภัณฑ์อันพิสมัย

มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลอง แบบทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร
พิพิธภัณฑ์รอบคลองคูเมืองเดิม ได้แก่ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นี้ ถือเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่ง ที่เน้นจุดมุ่งหมาย ในการแสดงตัวตน ของชนในชาติ ได้เรียนรู้รากเหง้าของชาวไทย เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ/หอศิลป์เจ้าฟ้า เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทย เป็นสถานที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงผลงานศิลปะ ประเภททัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุ มากมาย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และชาติเพื่อนบ้าน พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงศิลปวัตถุต่างๆ ที่พระมหากษัตริย์และประชาชนได้ถวาย ให้แก่วัด เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ชื่นชม และ พิพิธภัณฑ์ปืนใหญ่โบราณ กระทรวงกลาโหม จัดแสดงปืนใหญ่ได้รับฉายาว่าเป็น “ราชาแห่งสนามรบ” นอกจากนี้มี โรงละครและหอศิลป์วังหน้า โรงละคร จัดตั้งโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม .และ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งอยู่ที่วังท่าพระ เป็นสถาบันเพื่อการ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย อีกด้วย

ป้อมปราการสง่างาม

มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลอง แบบทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร
ระบบป้อมปราการ หรือ ป้อมปราการ คือสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์หรือตึกที่ออกแบบเพื่อการป้องกันตนเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ป้อมปราการรอบคลองคูเมืองเดิม ได้แก่ ป้อมผีเสื้อ ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายักษ์ และ ป้อมพระจันทร์

สะพานสะท้อนความงามในอดีต

มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลอง แบบทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า

อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่วิจิตร สวยงามรอบคูคลอง
- ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร -
- ซุ้มประตูวังสรรพศาสตร์ศุภกิจ -
- ตึกแถวถนนแพร่งนรา -
- ตึกแถวแพร่งสรรพศาสตร์ -
- สุขุมาลอนามัย -
- พระราชวังสราญรมย์ -
- กระทรวงกลาโหม -
- อาคารสวนกุหลาบวิทยาลัย -
Scroll Up
Translate »