Site Overlay

เที่ยวคลองหลอดวัดราชนัดดา

มาสัมพัทธ์ความสวยงามทางศิลปะ และวัฒนธรรม กับทัศนียภาพใหม่
รอบคูคลองหลังจากได้มีปรับปรุง และพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ อันพิสมัย
สะพาน สะท้อนความงามในอดีต
สถาปัตยกรรม ทรงคุณค่า
คลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอด เป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2326 เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร เชื่อมคลองคูเมืองเดิม ออกไปบรรจบกับคลองรอบกรุง มี 2 คลอง เรียกกันตามลักษณะของคลองว่า “คลองหลอด”

คลองหลอดวัดราชนัดดา เริ่มจากคลองคูเมืองเดิม บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ กับวัดบุรณศิริมาตยาราม ผ่านถนนตะนาว วัดมหรรณพาราม ถนนดินสอ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วัดราชนัดดาราม และถนนมหาไชย ไปบรรจบกับคลองรอบกรุงตรงบริเวณวัดราชนัดดาราม คลองนี้เดิมเรียกชื่อ “คลองหลอด” ไม่มีชื่อเฉพาะ แต่ต่อมาเรียกกันตามจุดที่ผ่าน เช่นเรียกว่า “คลองบุรณศิริฯ” “คลองวัดมหรรณพ์” “คลองวัดราชนัดดา” และ “คลองวัดเทพธิดา

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

มาสัมผัสกับ 10 สถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลองเมืองเดิม ทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร
สถานที่ท่องเที่ยวรอบคลองหลอดวัดราชนัดดา ได้แก่ วัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดนี้เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เดิมทีอาคารของหอสมุดเมืองกรุงเทพฯ เป็นอาคารเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2482 – 2491 โดยสถาปนิกจิตรเสน อภัยวงศ์, ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา, โลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลก ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร พร้อมเยี่ยมชม สถาปัตยกรรมสวยภายในพระอุโบสถ และพระวิหาร, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และบางลำพูเป็นถิ่นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง เพราะเป็นย่านตลาดการค้าที่สำคัญ

พิพิธภัณฑ์อันพิสมัย

สัมผัสศิลปะ วัฒนธรรมไทย ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ รอบคลองผดุงกรุงเกษม
คลองคูเมืองเดิม เป็นคลองขุดรอบพระนครชั้นใน (ชั้นแรก) ของเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นคูเมืองที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดเป็นคูเมืองด้านตะวันออกของกรุงธนบุรี หลังการปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงย้ายราชธานีไปยังกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคูเมืองขึ้นใหม่ ส่วนคลองคูเมืองเดิมได้กลายสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของประชาชนในพระนครแทนปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่ดำรงไว้ซึ่งประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทย พิพิธภัณฑ์ที่สะสมเรื่องราวอันน่าสนใจตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถย้อนความหลังกับประวัติของป้อมปราการ ที่ตั้งสง่ารอบคูคลองอันสะอาด สวยงาม โดยรอบคูคลองเมืองเดิม มีสะพานอันงดงาม ซึ่งแฝงด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ และมีความหมาย นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมของอาคาร สถานที่รอบริมคลอง สวยงามตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว อย่างแน่นอน
พิพิธภัณฑ์รอบคลองหลอดวัดราชนัดดา ได้แก่ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แห่งนี้ขึ้น เสมือนหนึ่งประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอศิลป์ที่จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทย โดยเฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดจนศิลปินอาวุโสที่ได้รับการยกย่อง สลับสับเปลี่ยนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมใน 6 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรีและการแสดง การออกแบบ และภาพยนตร์

สะพานสะท้อนความงามในอดีต

สะพานข้ามคูคลอง อยู่ท่ามกลางสถาปัตกรรมสวยงาม แผงไปด้วยเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจ

สถาปัตยกรรมทรงคุณค่า

อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่วิจิตร สวยงามรอบคูคลอง

- อาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง -

Scroll Up
Translate »