Site Overlay

เที่ยวคลองโอ่งอ่าง หรือคลองรอบกรุง

มาสัมผัสความสวยงามทางศิลปะและวัฒนธรรม กับทัศนียภาพใหม่ รอบคูคลอง
หลังจากได้มีปรับปรุง และพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ อันพิสมัย
ป้อมปราการ สง่างาม
สะพาน สะท้อนความงามในอดีต
คลองโอ่งอ่างเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้ขุดในการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในปี 2345 เพื่อขยายเมืองออกไปในแนวขนานกับคลองคูเมืองเดิมของกรุงธนบุรีโดยเกณฑ์แรงงานชาวกัมพูชา ๑๐,๐๐๐ คนมาขุด เริ่มจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้วัดสังเวช บางลำพู มาออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้วัดเชิงเลน หรือวัดบพิตรพิมุข ขุดเชื่อมคลองบางลำพูและคลองโอ่งอ่างเข้าด้วยกัน มีความยาว 3.456 เมตร กว้าง 20 เมตร ลึก 2.5 เมตร พระราชทานนามว่า “คลองรอบกรุง”

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

มาสัมผัสกับ 10 สถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลองเมืองเดิม ทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร
สถานที่ท่องเที่ยวรอบคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ สวนสาธารณะสันติชัยปราการ ตั้งอยู่ในบริเวณป้อมพระสุเมรุ โบราณสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ โดยกรมธนารักษ์ดำเนินการบูรณะ ซ่อมแซมอาคาร โรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ซึ่งเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ด้านการช่วยให้เอาชนะศัตรูและอุปสรรคต่างๆ วัดตรีทศเทพที่รัชกาลที่ 5 อำนวยการสร้างจนแล้วเสร็จในปีมะโรง พ.ศ. 2410 ย่านเก่าแก่มีตำนานอย่างตลาดเทเวศร์ก็ต้องเป็นแหล่งรวมร้านอาหารคาว-หวานเจ้าเก่าอยู่มากมาย วัดโสมนัสราชวรวิหาร หรือ วัดโสมนัสวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 สร้างขึ้นด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในอุโบสถและพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม บ้านบาตร ชื่อชุมชนบ้านบาตรนั้นมีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อการย้ายราชธานีมายังกรุงรัตนโกสินทร์ โดยได้มีการกวาดต้อนประชาชนลงมาตั้งถิ่นฐานที่ราชธานีใหม่ สะพานพระพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า วัดเชิงเลน หรือ วัดตีนเลน มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนี้ สำเพ็ง หรือ สามเพ็ง เป็นย่านการค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ในช่วงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์อันพิสมัย

สัมผัสศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการชมพิพิธภัณฑ์ รอบคลอง
พิพิธภัณฑ์รอบคลองโอ่งอ่าง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์บางลำพู พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การ แสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทย เป็นสถานที่เก็บรวบรวม และจัดแสดงผลงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษารวบรวมข้อมูล วัตถุสิ่งของ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ป้อมปราการสง่างาม

มาสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยว รอบคูคลอง แบบทัศนียภาพใหม่ เพื่อพักหัวใจไว้ที่พระนคร
ระบบป้อมปราการ หรือ ป้อมปราการ คือสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์หรือตึกที่ออกแบบเพื่อการป้องกันตนเองในยามสงครามหรือใช้เป็นที่มั่นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ป้อมปราการรอบคลองคูเมืองเดิม ได้แก่ ป้อมผีเสื้อ ป้อมมหาฤกษ์ ป้อมมหายักษ์ และ ป้อมพระจันทร์

สะพาน ณ คลองโอ่งอ่าง

การขุดคูคลองรอบกรุง เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคม ด้านค้าขาย และวิถีชีวิตในชุมชน
Scroll Up
Translate »